Black widow135

46 tekstów – auto­rem jest Black wi­dow135.

Niektórzy mają taką wadę, bądź cu­downą umiejętność pi­sania o tym, co tak nap­rawdę chcieli­by czuć..... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 stycznia 2012, 12:04

Jak to się dzieje, że w fer­worze włas­nych wyob­rażeń o so­bie sa­mych nie umiemy dos­trzec praw­dzi­wych ludzkich tra­gedii pięknie napisanych.....? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 grudnia 2011, 19:20

Naj­piękniej­sze kwiaty ko­bieta dos­ta­je, .... ku­pując je sama...:) 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 grudnia 2011, 02:56

Wspomnienie ..... pierwsze.

.....Obudziłam się w le­sie pełnym wy­sokich drzew o sze­rokich se­ledy­nowych liściach. Było ciepło. Dochodzące słońce przez pa­rasol tych liści og­rze­wało bar­dziej niż pa­miętam. Dziw­nie się poczułam. Nicze­go po­dob­ne­go do te­go miej­sca nie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 grudnia 2011, 17:19

* * *

Każdy no­wy dzień roz­poczy­nam od rachun­ku su­mienia myśli
A Bóg z góry śmieje się z te­go ob­rządku złośliwie
Spłoszo­na w kąt po­koju się cho­wam mając nadzieję
Że za­pom­ni o mnie choć na chwilę
Strachem [...] — czytaj całość

wiersz • 15 listopada 2011, 22:15

* * *

Zo­bacz, spójrz, otwórz oczy szeroko
Przej­mij się, wzrusz, zastanów
Widzisz? - ko­bieta - to ona
Po­myśl przez chwilę i uwierz swym oczom
Co ry­suje się na jej twarzy jest również w jej duszy
To ona codzien­nie wodzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 13 listopada 2011, 09:47

Zagubione rzeczy?

Za pas­mem ciem­no­zielo­nej trawy
Jest świat za­gubionych rzeczy
Zna­leźć tam można wszystko
- nie­szczęśli­wego kochanka
- kil­ka złotych monet
- lalkę i mi­sia z dzieciństwa
Nie spot­kasz tam ni­kogo kochanego
Nikt tam nie jest szczęśli­wy i ładny
W świecie zagubionych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 listopada 2011, 01:28

* * *

Uśmie­chaj się do mnie kochany
I otwórz ra­miona szeroko
Byś mógł zmieścić swą miłość
Do mnie i całego świata
Wódź za mną oczami
Pop­ra­wiaj mi włosy jak zwykle
Bo wszys­tko się dzieje nie bez przyczyny
Gdyż nasza miłość działa
W każdej świata chwili....:):) 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 listopada 2011, 08:18

* * *

Nie byłam dla Ciebie dobra
Gdy za­bierałam ręce z ciała
Osiero­ciłaś mnie
Pod po­wieka­mi zdążyłaś uk­ryć tak niewiele - tyl­ko ten ból
Nie mod­liłam się też sy­piąc piasek zim­ny na żałob­ne deski
A Ty na­dal błogosławisz mi ręka z cienia - nie poz­wa­lasz zapomnieć
Tyl­ko łzy płynące po twarzy, płyną i jak cień spadają
Wciąż jeszcze żywa wśród ludzi nie łączących dłoni
Błagam o żywe Two­je słowo!

Matce.....de­dykuję: Breakout - "Co stało się kwiatom" 

wiersz • 1 listopada 2011, 09:45

I co pi­sać kiedy jesień?
Kiedy liście?
Kiedy ciepło od­le­ciało gdzieś za morze wraz z ptakami.....


pod wpływem: Chris Bot­ti - My fun­ny Valentine 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 października 2011, 12:10

Black widow135

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Black widow135

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność